sobota 18. septembra 2010

Znaky a žánre náučného štýluMožno si to ani neuvedomujeme, no s náučným štýlom sa stretávame v škole, v práci, v rozhlase, v televízii a na mnohých ďalších miestach každý deň. Ako z pomenovania štýlu vyplýva, jeho cieľom je nás niečo naučiť. Jeho konkrétnou funkciou je vysvetľovať, zverejňovať nové vedecké poznatky a sprostredkovať ich odbornej i neodbornej verejnosti, prezentovať názory a skúsenosti v oficiálnom styku a pod.


Komunikačná sféra:

 • pracovná (škola, pracovisko)
 • záujmová (spoločenské aktivity)
 • verejná (média, konferencie... )


Komunikanti (používatelia jazyka):

 • odborník odborník
 • odborník verejnosť
 • učiteľ žiak


Znaky náučného štýlu

Ukážka č.1 – úryvok z odborného článku

Oproti minulosti je diagnóza celiakie jednoduchšia. Môžeme ju zistiť serologicky, teda vyšetrením krvi. Na základe toho až na 95 percent dokážeme povedať, či má niekto celiakiu alebo nie. Pomôcť nám však môže aj enterobiopsia, čiže preskúmanie vzorky odobratej z tenkého čreva. Môžeme zjednodušene povedať, že celiakia je neznášanlivosť lepku. Lepok je súčasť múčnych výrobkov, nachádza sa v obilninách, konkrétne v pšenici, jačmeni, raži a ovse. Pravá celiakia je celoživotným ochorením.

Na tomto úryvku si môžeme demonštrovať ZNAKY NÁUČNÉHO ŠTÝLU:

· verejnosť – používajú sa slová iba zo spisovnej vrstvy jazyka, pretože je to štýl verejnej komunikácie

- v ukážke určite nenájdeme žiadne slangové, resp. iné slová, iba spisovné

· písomnosť – väčšina náučných prejavov má písomnú podobu, a tá predchádza aj hovorenej podobe

- ako vidíme, je to písaný text, prípadne jeho priama interpretácia (bez prípravy) by bola veľmi náročná a nedosiahla by takúto úroveň

· monologickosť – ide o komunikáciu bez spätnej väzby (nie ako v dialógu), adresát nie je prítomný, čiže je to monologický útvar (POZOR – neplatí to pre referát ani diskusný príspevok, tie totiž patria do rečníckeho štýlu)

- text v ukážke nie je adresovaný žiadnej konkrétnej osobe

· odbornosť, presnosť – vyskytuje sa tu odborná terminológia, poskytujú sa presné údaje (fakty môžu byť podopreté citáciami iných odborníkov)

využíva sa autorský plurál (1. osoba množného čísla) = autor textu je ako subjekt v pozadí

- ukážka poskytuje odbornú terminológiu z medicínskeho vedného odboru

- autorský plurál – napr. „Môžeme zjednodušene povedať, že...“


· pojmovosť – odborné texty obsahujú nocionálne slová (= neutrálne, štylisticky bezpríznakové slová), termíny a pojmy vymedzené definíciou

- žiadne citovo zafarbené slová v ukážke; výskyt termínov, pojmov


Žánre náučného štýlu

Žánrami náučného štýlu sú vedecko-náučné útvary, populárno-náučné útvary a esej.


Vedecko - náučné útvary:

 • sú výkladové
 • používajú termíny a knižné slová
 • majú presnú logickú kompozíciu(štruktúru)
 • majú presnú vedeckú argumentáciu, citáciu, parafrázovanie, bibliografiu
 • sú objektívne, neutrálne (nezaujatosť výkladu)


Ich cieľom je spracovať objasnené poznatky k danej téme, rozšíriť ich o nové poznatky a vysvetliť ich odbornej verejnosti bez subjektívnych názorov a postojov k danej téme.


Medzi ne patrí:

· dizertácia (rozprava) - vedecká správa, ktorá prináša poznatky z vedeckej činnosti

Delí sa na:

1. monografia (zaoberá sa podrobne jedným problémom)

2.dizertačná práca (doktorát) - správa z oblasti vedeckého výskumu doktoranda

3.habilitačná práca (docentúra) - správa z oblasti vedeckého výskumu docenta

· vedecká štúdia - zverejňuje výsledky práce, napr. vo vedeckých časopisoch

·odborný referát - obsahuje údaje a podrobnosti o referovanej téme a vyzýva čitateľa o ďalší, bližší záujem

·vedecká prednáška - jedna z foriem zverejňovania výsledkov vedeckej práce

·odborný článok - sprostredkúva originálne výsledky vedecko-výskumnej práce

· žiacke a študentské odborné práce


Populárno-náučné útvary:

 • majú voľnejší výber slov
 • majú voľnejšiu kompozíciu, členenie textov na odseky
 • majú pestrejšiu, pôsobivejšiu štylizáciu, beletristické a rečnícke prvky
 • používajú voľnú citáciu alebo parafrázovanie bez bibliografie
 • obsahujú silnú didaktickú a presviedčaciu zložku
 • sú subjektívnejšie (autor prejavuje svoj názor)

Cieľom populárno-náučných útvarov je objasnené poznatky rozšíriť medzi neodbornú verejnosť.

Vedecké a technické problémy sa podávajú prístupnou a zaujímavou formou. Autor sa tu angažuje a pridáva aj svoje názory a hodnotenia.


Medzi populárno-náučné útvary patrí:

 • popularizačný článok

 • popularizačná prednáška

 • recenzia - kritický rozbor umeleckého, odborného alebo vedeckého diela, ktorý obsahuje jeho odôvodnené hodnotenie; patrí k publicistickým žánrom


Ukážka č.2 – úryvok z recenzie o filme Osadné

Hoci možno nie vždy bolo autorským zámerom nakrútiť vtipnú scénu, mnohé tak vyznievajú. V každom prípade však ide o láskavý a milý pohľad na účinkujúcich. Za všetky hovorí scéna zobrazujúca výmenu názorov najdôležitejších mužov obce na otázku, aké zviera by bolo najvhodnejšie pre sochu, ktorá má vítať návštevníkov obce... Vo viacerých prípadoch sa môžete zamýšľať, či daná scéna bola mienená iba prvoplánovo, alebo či sa za ňou skrývajú ďalšie významy. Pravdepodobne bude vo väčšine prípadov platiť druhá možnosť... Nie je to iba akési jemne humorné „road-movie“ (mimochodom, oficiálny žáner filmu sa uvádza ako „document-toury-movie“) o troch Rusínoch putujúcich do Bruselu lobovať za svoje, v európskych merítkach možno primalé sny, ale takmer stále vás núti premýšľať nad tým, čo sa skrýva medzi riadkami. Práve svojím podtextom sa Osadné stáva mnohorozmerným a získava na kvalite.


- tomto úryvku si môžete všimnúť vlastnosti populárno-náučného štýlu, napr. subjektívnosť, voľnejšiu kompozíciu...


Osobitným žánrom je esej, ktorá stojí na rozhraní medzi náučným a umeleckým štýlom, medzi výkladom a úvahou.

· Esej - žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika; zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa


Bibliografické údaje:

Maslenová, Alena. 2007. Odborný článok detskej lekárky

http://www.celiakia.sk

CALTÍKOVÁ, M., LAUková, Z., POLAKOVIČOVÁ, A., ŠTARKOVÁ, Ľ.: Učebnica Slovenský jazyk 3 pre stredné školy. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2010.


Ďalšie použité stránky:

http://www.zones.sk (1)

http://www.zones.sk (2)

http://docs.google.com

http://webcache.googleusercontent.com

http://www.ssmv.sk

http://www.kinema.sk

http://www.gymbosak.sk

http://sk.wikipedia.org (1)

http://sk.wikipedia.org (2)


Vypracovali:

Ivana Sekeráková

Veronika Drotárová

Lukáš Havrila

Matej Šima2 komentáre:

 1. Ahojte, tím, pekne ste to urobili :-) ale chcel by som vás poprosiť, aby ste sa trošku viac pohrali s úpravou. Miestami je text rozhádzaný. Ďalšie úpravy si navrhneme na hodine.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Páči sa mi práca s ukážkou č. 1, ktorá je viditeľná pri danom výklade učiva. Avšak aj napriek tomu, by som text obohatila ešte viac. Chýba mi tam snaha zaujať čitateľa. Trošku neprehľadná úprava ruší celkový dojem. Napriek tomu, fajn;)

  OdpovedaťOdstrániť